Wyniki naszych badań na konferencji w Krakowie

Wyniki prowadzonych przez Nas badań zostały zaprezentowane podczas jubileuszowej konferencji Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ, która odbywała się w dniach 25-25.10.2018 w Krakowie. Wystąpienie pt.” Rola mediów w komunikowaniu politycznym w ocenie polskich elit partyjnych. Wyniki badań empirycznych” zostało przygotowane przez dr Barbarę Brodzińską-Mirowską i dr hab. Michała Jacuńskiego.

Byliśmy na konferencji w Bostonie

Wyniki naszych badań zaprezentowaliśmy podczas konferencji Amerykańskiego Stowarzyszenia Nauk Politycznych (APSA), która odbywała się w Bostonie od 30 sierpnia do 2 września 2018 r., W tym czasie odbyło się ponad 1500 paneli kongresowych z udziałem ponad 6000 politologów z całego świata. Wystąpienie „Members of Polish Political Parties in the Process of Permanent Campaigning” przygotowane przez Marię Wincławską i Annę Pacześniak było dyskutowane podczas panelu „Party Vote-Seeking Strategies: Issue Emphasis and Valence Characteristics”.

Tajemniczy klient odwiedził biura partyjne w Polsce

Ponad 50 obserwacji metodą „tajemniczego klienta” (mystery client) zostało przeprowadzonych w różnych miejscach Polski w analizowanych w projekcie partiach politycznych. W maju i czerwcu nasi współpracownicy odwiedzili biura parlamentarne i lokalne siedziby partii, by na własnej skórze przetestować otwartość ich pracowników na obywateli zainteresowanych życiem partyjnym, uzyskaniem członkostwa, spotkaniami z politykami. O wnioskach z badań opowiemy po raz pierwszy na Kongresie Politologicznym w Lublinie już we wrześniu.

Badanie i mierzenie przywództwa

Podczas konferencji naukowej „Badanie i mierzenie przywództwa” zorganizowanej w Collegium Civitas w Warszawie 12 czerwca 2018 r. poddaliśmy pod dyskusję propozycję narzędzia umożliwiającego porównawczą analizę siły partyjnego przywództwa. Użyteczność i funkcjonalność indeksu przetestowana została na przykładzie sześciu badanych przez nas polskich partii politycznych i zestawiona z wynikami badań jakościowych przeprowadzonych wśród członków i przedstawicieli elit partyjnych.

Konferencja CEECOM 2018

Doroczna środkowoeuropejska konferencja medioznawców i komunikologów „CEECOM” odbyła się w tym roku na przełomie maja i czerwca w Szegedzie na Węgrzech. Ponad 200 uczestników z kilkunastu krajów dyskutowało o roli przestrzeni komunikacyjnej i przestrzeni politycznej. Członek naszego zespołu badawczego Michał Jacuński wygłosił referat pt. „Digitalization and party life. A study of party members and party structures in Poland”, w którym przytoczył wyniki badań członków partii politycznych, zwracając szczególną uwagę na zaskakujące dane dotyczące preferowania w polskich partiach politycznych tradycyjnych form komunikowania, tj. spotkań, rozmów telefonicznych i kontaktu bezpośredniego.

Więcej informacji o wydarzeniu http://ceecom2018.hu

Liderzy w polskich partiach politycznych

Liderzy w polskich partiach politycznych, ich percepcja z perspektywy członków i wyborców, byli tematem analizy zaprezentowanej przez Marię Wincławską i Annę Pacześniak podczas konferencji w Cluj-Napoca (Rumunia), w dniach 19-21 kwietnia w ramach ECPR Standing Group. Inni uczestnicy seminarium prezentowali prace porównawcze dotyczące liderów partyjnych i politycznych państw Grupy Wyszehradzkiej, Kaukazu Południowego, Bałkanów Wschodnich i Zachodnich.  Uczestnicy konferencji – wzorem europejskich przywódców – na koniec obrad zrobili sobie tzw. family photo.

Analizujemy otoczenie partii, czyli polskich wyborców

Ponad 1000 dorosłych Polaków wzięło udział w styczniu i lutym w naszym badaniu opinii (CATI) na temat stosunku do polityki i partii politycznych, otwartości na bezpośrednie kontakty z politykami, skuteczności działań komunikacyjnych podejmowanych przez polskie partie, a także osobiste zaangażowanie obywateli w polityczną aktywność. Dzięki temu uzyskaliśmy kolejną porcję materiału do analiz, a ich wyniki przedstawimy w publikacjach, podczas konferencji i seminariów.

Badania online partyjnej administracji

W każdej partii politycznej – obok kierownictwa, działaczy, członków – funkcjonują również osoby zatrudnione lub współpracujące społecznie w biurach regionalnych i lokalnych. W marcu 2018 r. to do nich skierowaliśmy ankiety internetowe, by z perspektywy pracowników administracji partyjnej spojrzeć m.in. na profesjonalizację polskich ugrupowań, koordynację pracy w rozbudowanej strukturze organizacyjnej, zaangażowanie oddziałów terenowych w codzienne życie partii.

Pozycja liderów w polskich partiach politycznych z perspektywy członków i wyborców

Pozycja liderów w polskich partiach politycznych z perspektywy członków i wyborców (Leadership in Polish political parties – members and voters perspective) to temat wystąpienia, które przeszło gęste sito selekcji w ECPR Standing Group on Central and Eastern European Politics i zostanie zaprezentowane w kwietniu 2018 r. podczas międzynarodowej konferencji w Babes-Bolyai University Cluj-Napoca (Rumunia).

Anna Pacześniak i Maria Wincławska wykorzystają dane ilościowe z PAPI I CAWI członków polskich partii politycznych (n=2482), dane ilościowe z CATI wyborców (n=1000) oraz dane jakościowe ze zogniskowanych wywiadów grupowych z członkami wszystkich parlamentarnych i dwóch pozaparlamentarnych polskich partii politycznych.