Zespół badawczy

Kierownik projektu

dr hab. Anna Pacześniak
Politolog, doktor habilitowana w dziedzinie nauk społecznych, adiunkt w Katedrze Studiów Europejskich Uniwersytetu Wrocławskiego, wykładowca Université libre de Bruxelles oraz Uniwersytetu Dzieci we Wrocławiu. Stypendytska Regionu Walonii i Brukseli w latach 2016-2017. Członkini komitetów redakcyjnych czasopism „The Copernicus Journal of Political Studies“ i „ETE Working Papers“ oraz komitetów naukowych „Connexe - Les espaces postcommunistes en question(s) “ i „Danubia politica“. Autorka lub współautorka książek: Comprendre la Pologne. Société, politique et institutions (Paryż 2016), Procesy integracyjne i dezintegracyjne w Europie, Podręcznik akademicki (Wrocław 2014), Europeizacja polskich partii politycznych (Warszawa 2014), Europejska scena polityczna i jej aktorzy (Toruń 2014), Partie polityczne w Polsce i w Europie. Struktury, funkcje, strategie w zmieniającym się otoczeniu (Toruń 2013), Ludzie partii - idealiści czy pragmatycy? Kadry partyjne w świetle badań empirycznych (Warszawa 2011), Europeizacja – mechanizmy, wymiary, efekty (Toruń 2010, 2014), Populizm w Europie – defekt i przejaw demokracji (Warszawa 2010). Zainteresowania badawcze: europeizacja partii politycznych i społeczeństwa obywatelskiego, organizacja i życie wewnętrzne polskich partii, porażki wyborcze.
email: anna_paczesniak (at) wp.pl
dr Barbara Brodzińska – Mirowska
Adiunkt w Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Autorka artykułów z zakresu komunikacji permanentnej, profesjonalizacji komunikacji politycznej, nowych mediów oraz monografii Marketing międzywyborczy w teorii i praktyce. Przypadek Platformy Obywatelskiej (2013), a także książki Niewykorzystane szanse? Partie polityczne w działaniu (współautorstwo, w druku). Interesuje się problematyką komunikacji politycznej, szczególnie kwestią profesjonalizacji, politycznego public relations, komunikacji międzywyborczej i mediatyzacji polityki.
brodzinska(at)umk.pl
dr hab. Michał Jacuński
Adiunkt w Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego, studiował politologię na Uniwersytecie Wrocławskim oraz w ośrodkach zagranicznych: w Queens University International Study Centre w Wielkiej Brytanii oraz Freie Universität w Berlinie. Redagował i współtworzył czasopismo naukowe ,,Central European Journal of Communication”. Wykładał gościnnie na uczelniach zagranicznych m.in. w Belgii, Hiszpanii, Niemczech, Rosji. Jest autorem monografii „Sieciowe komunikowanie polityczne w Polsce. Perspektywa aktorów politycznych” (Wydawnictwo UWr., 2016). W swoich badaniach specjalizuje się w zagadnieniach komunikowania politycznego oraz wykorzystania nowych mediów. Jest członkiem krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych. Od ponad 15 lat konsultant i doradca polskich polityków i partii politycznych, jednostek samorządowych oraz podmiotów gospodarczych.
michal.jacunski (at) uwr.edu.pl
Zobacz stronę www
dr Maria Wincławska
Maria Wincławska jest adiunktem w Katedrze Systemu Politycznego RP na Wydziale Politologii i Stosunków Międzynarodowych UMK. Studiowała politologię i socjologię na UMK oraz w University College London. Była stypendystką Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Przez dwa lata była Associate Research Assistant w The University of Queensland (Australia). Brała udział w wielu konferencjach i sympozjach naukowych, w tym w kilku międzynarodowych Londyn, Durban, Barcelona, Ołomuniec, Lizbona, Goeteborg, Reykjavik, Madryt, Montreal, jest członkiem zespołu badawczego „Party Members and Activists” działającego przy International Political Science Association, założycielką sekcji „Partie i systemy partyjne” przy Polskim Towarzystwie Nauk Politycznych oraz członkiem redakcji „The Copernicus Journal of Political Studies”. Jest autorką i współautorką prac z zakresu socjologii polityki i partii politycznych oraz women studies, w tym monografii „Unia Wolności. Partia polityczna w okresie transformacji” (Scholar 2010), „Niewykorzystane szanse? Partie polityczne w działaniu”, napisana wraz z Barbarą Brodzińską-Mirowską (Wydawnictwo UMK 2016). W tej chwili jej główne zainteresowania badawcze koncentrują się na organizacji i funkcjonowaniu partii politycznych oraz systemów partyjnych w państwach demokratycznych, w tym przede wszystkim w Polsce i w krajach anglosaskich.
email: mariawin(at)umk.pl

Asystenci badawczy

mgr Julia Trzcińska
Doktorantka na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, absolwentka politologii oraz Studium Języka i Kultury Chin w Instytucie Konfucjusza. W czasie studiów magisterskich była członkinią zarządu Koła Młodych Politologów i redaktorką naczelną czasopisma "Politicus". Obecnie sprawuje funkcję sekretarza redakcji "Polish Political Science Review/ Polski Przegląd Politologiczny". W 2017 roku współredagowała także czasopismo "Central European Journal of Communication". Członkini Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej oraz Sekcji Azjatyckiej Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego.
Główne zainteresowania naukowe to komunikowanie polityczne, soft power i dyplomacja publiczna, związki kultury popularnej z polityką, fan studies oraz Azja Wschodnia - przede wszystkim Korea Południowa.
mgr Krystian Witt
Absolwent studiów magisterskich na kierunku politologia na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2015 r. uzyskał tytuł licencjata z politologii na tym samym wydziale. Obecnie współredaguje czasopismo "Societas et Ius". Swoje zainteresowania badawcze koncentruje na problematyce partii politycznych, socjologii polityki oraz myśli politycznej.
mgr Paula Wiśniewska (stypendystka projektu w latach 2016 - 2017)
Doktorantka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, absolwentka europeistyki. W latach 2011 – 2016 członkini Koła Naukowego Studentów Europeistyki „Projekt Europa”, w którym pełniła funkcje przewodniczącej w roku akademickim 2014/2015 i wiceprzewodniczącej w roku akademickim 2015/2016. Od 2015 roku członkini Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych (członek Komisji Rewizyjnej) i Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich.
W 2015 koordynowała międzynarodowy projekt „Promotion of European Union qualities and internationale dialouge among young people” realizowanego w Gruzji. W 2016 roku była współorganizatorką międzynarodowego projektu „Solidarity and multiculture cooperation in international dialouge creation among young people” w Mołdawii. Uczestniczy również w polsko – czesko - litewskim projekcie „Cooperation for social and civic competences innovative educations”.
Zainteresowania naukowe: rola europartii w Unii Europejskiej, polskie partie polityczne, system polityczny Unii Europejskiej, partie i systemy partyjne w Europie, prawo Unii Europejskiej.

Współpracownicy terenowi

Dr Dominik Szczepański
Adiunkt zatrudniony w Instytucie Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego. Absolwent Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie. Autor ponad osiemdziesięciu artykułów naukowych poświęconych problematyce polskich partii politycznych, współczesnej polskiej myśli politycznej, komunikowania politycznego i strategii wyborczych, w tym monografii „Unia Wolności: założenia programowe i działalność (1994-2005)” (Rzeszów 2013), „Media w kampaniach wyborczych” - redakcja wraz z Wojciechem Furmanem i Pawłem Kucą (Rzeszów 2016) i „Geografia wyborcza Polski. Interpretacje postaw i zachowań obywateli – redakcja wraz z Tomaszem Koziełło (Rzeszów 2018).
Jego obecne zainteresowania koncentrują się na badaniach preferencji wyborczych mieszkańców województwa podkarpackiego, wyborczej specyfice Podkarpacia, a także na analizie działalności partii politycznych i młodzieżowych ugrupowań politycznych na poziomie lokalnym.